Zwroty i reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad.
 2. W razie ujawnienia się jakiejkolwiek wady towaru, Klient może złożyć stosowne zgłoszenie reklamacyjne na warunkach dokumentu gwarancji w jedynym z autoryzowanych punktów serwisowych Producenta/Importera na terenie Polski. Wykaz adresów autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski znajduje się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej danego Producenta/Importera towaru. 
 3. Niezależnie od ust. 2 powyżej, Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
 4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych towaru Klient będący Konsumentem, niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 2 powyżej, może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 7. W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu Klient składa zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej, kierując je na adres e-mailowy Sprzedawcy: sklep@smartnext.pl.
 8. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się, by e-mail Kupującego zawierający zgłoszenie reklamacyjne zawierał następujące informacje: 
  • imię i nazwisko kupującego; 
  • nazwę towaru; 
  • datę nabycia towaru;
  • numer zamówienia; 
  • szczegółowy opis wady towaru; 
  • chwilę powstania wady towaru. 
 9. Złożenie zgłoszenia reklamacyjnego względem Sprzedawcy, o którym mowa w  § 6 ust. 4 może również nastąpić w inny sposób aniżeli na podstawie  § 6 ust.4.
 10. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4  Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni.
 11. Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenie reklamacyjne Kupującego będącego przedsiębiorcą – z tytułu rękojmi za wady – ogranicza się wyłącznie do żądania naprawy towaru. W pozostałym zakresie uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.

Aby odstąpić od umowy kupna możesz pobrać formularz zwrotu

Zgłoszenia reklamacyjne można składać drogą mailową pod adresem sklep@smartnext.pl

Informacje na temat sposobów realizacji napraw gwarancyjnych oraz kontakt do serwisów producentów - mogą Państwo uzyskać wysyłajac wiadomość na adres sklep@smartnext.pl

Reklamacje pisemne należy składać wyłącznie na poniższy adres.

Adres serwisu:
SmartNext
Janowice Wielkie, ul Kopernika 11
58-520 Janowice Wielkie